Předběžná nabídka na projekt rodinného domu:


1) Projektová fáze:
Příprava zakázky a architektonická studie

Po úvodním kontaktu se zákazníkem se snažíme najít soulad s představou budoucího bydlení a jeho finančními možnostmi. Snažíme se zajistit snímek z katastrální mapy, vyjádření správců sítí a upřesnit vlastnické vztahy. Místo budoucí stavby osobně prohlédneme, nafotíme a projednáme základní parametry stavby a jejího umístění
s připojením na sítě. V této fázi je možno zpracovat polohopisné a výškopisné zaměření objektu, případně zaměření stávajících přípojek a vyhodnocení jejich kapacity. Dohodne se termín zpracování úvodní studie a konzultační schůzky.


2) Projektová fáze:
Architektonická studie

Na základě získaných informací v úvodní fázi zpracujeme architektonickou studii
s osazením do terénu a předběžný rozpočet stavby v námi dodávaném systému. Studie
je výchozím návrhem pro další zpracování projektu ke stavebnímu řízení a pro výrobu dřevěného skeletu. Jsou v ní obsaženy základní požadavky investora z hlediska funkčnosti a estetiky rodinného domu.

První dvě projektové fáze slouží pro investora jako podklad k uzavření smlouvy o dílo
na zpracování projektu pro ohlášení stavby nebo pro stavební řízení a eventuálně
i ke smlouvě o dílo na realizaci stavby. Studii a předběžný rozpočet neúčtujeme, pokud investor uzavře smlouvu o dílo na výstavbu s firmou Vest group s.r.o.

Samostatné zpracování studie a rozpočtu pro výběr dodavatele, nebo pro získání úvěru se účtuje do 5000,-Kč

Po podpisu smlouvy o dílo a zpracování úvodních podkladů vyžadujeme na úhradu dílčích projektů TZB, přípojek, požárně bezpečnostního řešení, průzkumu radonu, elektroinstalace … zálohu 15 000,-Kč.


3) Projektová fáze:
Územní řízení – Získání územního souhlasu


V rámci této projektové fáze bude požádáno o “územní souhlas”. Vyhotoví se
a skompletují doklady pro stavební úřad.

Cena za vyřízení územního souhlasu: 10 000,- Kč


4) Projektová fáze:
Dokumentace pro ohlášení stavby


K ohlášení je nutno doložit dokumentaci pro ohlášení stavby zpracovanou dle platné vyhlášky č. 499/2006 sb.
Projekt pro ohlášení stavby je zpracováván na základě odsouhlasené architektonické studie. Popíší se a ve výkresech zakreslí materiálová a konstrukční řešení ve stavební části a doplní se speciální části – jako jsou například – požárně bezpečnostní řešení, průzkum průniku radonu z podloží, napojení na komunikace apod..

Projekt pro ohlášení stavby bude obsahovat:

 • Průvodní zprávu
 • Souhrnnou technickou zprávu
 • Situaci stavby
 • Dokladovou část
 • Zásady organizace výstavby
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Dokumentace stavby objektů:
 •    - Technická zpráva
     - Výkresová část
     - Statické posouzení
     - Požárně bezpečnostní řešení
     - Projekt vytápění
     - Projekt zdravotně technických instalací, VZT
     - Projekt plynových zařízení
     - Projekt elektro silnoproud
     - Projekt elektro slaboproud a další

Cena za projekt pro ohlášení nebo pro stavební řízení: 40 000,- Kč


5) Projektová fáze:
Projekt pro provedení stavby


Projekt pro provedení stavby se zpracovává interně pro výrobu sendvičových panelů dřevostavby, a krovu, případně dalších konstrukčních částí domu. Projekt zpracováváme jen tehdy, bude li dům stavět firma Vest group s.r.o..

Cenu za výrobní dokumentaci neúčtujeme.

6) Projektová fáze:
Dokumentace pro výběr dodavatele – Rozpočet a pomoc při výběru dodavatele

Realizuje se jen v případě, když dům staví firma Vest group s.r.o.. Spolupracujeme
s investorem při výběru částí stavby, které může ovlivnit svou estetickou představou
a záměrem ohledně funkčnosti zabudovávaných zařízení v souladu s rozpočtem a jeho finančními možnostmi. V této dokumentaci jsou kvalitativně a kvantitativně definovány všechny konstrukce a práce nutné k jejich provedení (výkaz výměr, položkový rozpočet). Tato dokumentace stanoví rozsah díla a je podkladem pro zpracování cenových nabídek případných subdodavatelů.
Rozpočet a popis díla slouží jako podklad k uzavření smlouvy o dílo na výstavbu domu
a pro kontrolu provádění výstavby.

Neúčtujeme

7) Projektová fáze:
Výkon autorského a technického dozoru a pomoc při kolaudaci

V průběhu výstavby kontrolujeme provádění prací při tzv. kontrolních dnech. Odsouhlasujeme provedení jednotlivých etap výstavby a vystavujeme dokladyc
pro kolaudaci. Řešíme neočekávané situace a koordinujeme průběh výstavby podle harmonogramu. Kontrolujeme finanční toky a provádíme zápisy do stavebního deníku. Před žádostí o kolaudační souhlas kompletujeme dokumentaci podle skutečného provedení a všechny certifikáty, revize a prohlášení o shodě. Realizuje se jen v případě, že stavbu provádí firma Duha – služby s.r.o..

Cena za autorský a technický dozor je 10 000,-


(Nabídka byla zpracována s přihlédnutím k používaným výkonovým a honorářovým řádům (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Česká komora autorizovaných architektů). Uvedené smluvní ceny platí v západočeském regionu. Při vyřizování a realizaci stavby na jných místech ČR se ceny upraví přiměřeně vzdálenosti.

Od sepsání smlouvy o dílo na projekt stavby k vydání pravomocného souhlasu stavebního úřadu je třeba počítat cca 6 měsíců.

ing. Jan Kvasnička